वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न आफू क्रियाशील हुने:मन्त्री गौरीशंकर चौधरी

gjlgo'Qm >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/IffdGqL rf}w/L sf7df8f}F, !@ k''; M gjlgo'Qm >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/IffdGqL uf}/Lzªs/ rf}w/L dGqfnodf cfOtaf/ sfo{ef/ ;dfNg] qmddf ;~rf/sdL{;Fu ;+lIfKt s'/fsfgL ub}{ . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफ्नो ध्यान स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नेतर्फ केन्द्रीत रहने बताएका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयमा आज पदबहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ’कोरोनाले व्यापार व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, रोजगारी कटौती भएको अवस्था छ, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लागि पर्छु ।’

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न आफू क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन लागिपर्ने पनि जनाए ।

उनले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कामकारवाही र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *