भोलिको समितिको बैठकले थप गृहकार्य गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्ने

0
107
sf7df8f}F, @ r}tM sf]/f]gfaf/] 5nkmndf pkk|d sf]/f]gf efO/;sf ljifodf cfOtaf/ k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{nodf ePsf] 5nkmndf pRr:t/Lo ;ldltsf ;+of]hs tyf pkk|d O{Zj/ kf]v/]n Pj+ ;xefuL k|b]z:t/Lo d'VodGqLx? . t:jL/ M rGb|snf If]qL÷/f;;

काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले थप गृहकार्य गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा लकडाउनको मोडालिटी सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले बैशाख २५ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि थपेको थियो ।

‘जनजीवन सामान्य बनाउन र रोगलाई कावुमा राख्ने विषयमा छलफल र समिक्षा भएको छ । अझैपनि थप तथ्यांक प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिने क्रम जारी छ ।

अझै वर्कआउट गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक गृहकार्य जारी छ’,सचिव विडारीको भनाई छ । उनका अनुसार मंगलबार बस्ने समितिको बैठकले लकडाउनबारे भोलिको समितिको बैठकले मनित्रपरिषदलाई खाका पठाउने जानकारी दिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here